Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/ĐU ngày 06/5/2011 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ngày 14/07/2011, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho các đại biểu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ TT&TT.  Tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hội nghị  thông qua cầu truyền hình.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Đồng chí Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao cùng với các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng ủy trực thuộc và gần 700 đảng viên của Đảng bộ Bộ TT&TT…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo các Văn kiện của Đại hội XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Báo cáo chuyên đề về Đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Bộ TT&TT. Theo đó Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ TT&TT; tiếp tục đưa sự nghiệp TT&TT phát triển nhanh, đúng hướng, đổi mới thành công và hội nhập quốc tế thắng lợi. Theo đó để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng lần thứ XI, Bộ TT&TT cần làm tốt các nhiệm vụ sau: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ. Gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng...

Buổi chiều cùng ngày, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ thảo luận, cho ý kiến góp ý vào bản dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI để trình Thường vụ Đảng ủy Bộ thông qua.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)