Bộ TT&TT lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - Dự thảo thông tư quy định, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; đảm bảo và duy trì chất lượng dịch vụ như mức đã công bố.

Thông tư này được xây dựng để thay thế Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông”. Theo bản dự thảo này, ngoài những quy định chung, thông tư còn có các mục quy định về: Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông; Báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông và Kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông.

Trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông được quy định trong Điều 4 của dự thảo: Các doanh nghiệp phải thường xuyên tự kiểm tra chất lượng dịch vụ do mình cung cấp. Khi có sự cố hoặc khi phát hiện mức chất lượng dịch vụ không phù hợp với mức đã công bố phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng dịch vụ; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong việc duy trì chất lượng dịch vụ liên mạng; chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ do các đại lý của mình cung cấp theo các quy định của pháp luật.

Về danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng bao gồm:

1. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng TCN 68-176: 2006.

 2. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng  TCN 68-186: 2006.

3. Dịch vụ truy nhập Internet ADSL, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng TCN 68-227: 2006.

Các thủ tục và các mẫu biểu về công bố chất lượng, báo cáo chất lượng và kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông trong dự thảo cũng được xây dựng để xin ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và người dân.

Từ ngày 12/05/2011 đến ngày 11/7/2011, trên Trang Thông tin điện tử của Bộ TT&TT sẽ đăng tải bản dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân. Nội dung bản dự thảo và ý kiến đóng góp được đăng tải tại đây.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)