Thông báo

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT  quy định Chương trình khung và mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Quyết định này quy định Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của 03 bộ môn: Lập và quản lý dự án; Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Giám sát thi công, đồng thời quy định mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng giáo trình và in Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Các cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có thể liên hệ với một trong các cơ sở đủ điều kiện sau:

- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin,  Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác muốn tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
 

Cục UDCNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)