Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 11/11/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2001-2010.


Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Lai Ủy viên ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đại tá Phạm Hồng Kỳ đại diện hội đồng giáo dục quốc phòng cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự Quận Hai Bà Trưng; đại diện Phòng dân quân tự vệ Bộ tư lệnh thủ Đô; Cơ quan thường trực hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT…
Thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đã quan tâm sâu sát nên mọi hoạt động về công tác quốc phòng, an ninh của Ban Chỉ huy quân sự Bộ được thực hiện tốt như: Đảm bảo kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tự vệ cơ quan thực hành trong huấn luyện, hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo do địa phương phát động...
Ban Chỉ huy quân sự Bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ và lãnh đạo Bộ đã nghiên cứu ban hành các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh thuộc thẩm quyền của ngành TT&TT, đồng thời tích cực đôn đốc hướng dẫn kiểm tra việc quán triệt Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/02/2001 về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/05/2001 của Chính phủ về công tác Giáo dục quốc phòng; chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 10/07/2010 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã thích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia xây dựng lực lượng tự vệ, các tổ chức đoàn thể chính trị tại các đơn vị đã làm tham mưu cho lãnh đạo trong giáo dục ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công việc, đất nước; Vụ Tổ chức cán bộ làm thường trực công tác giáo dục quốc phòng – an ninh của Bộ và việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới của các cơ quan, đơn vị trong ngành TT&TT.
Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự Bộ tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy định liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới... Qua các năm thực hiện công tác quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ đã thể hiện rõ vai trò tích cực trong tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ nhiều biện pháp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trên.
Mặc dù vậy công tác giáo dục quốc phòng trong thời gian qua cũng gặp phải nhiều khó khăn do một số nguyên nhân sau: Cán bộ làm công tác quốc phòng ở một số đơn vị là kiêm nhiệm nên việc thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và năm là chưa được thường xuyên và còn lúng túng; Ban Chỉ huy quân sự tại một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động quân sự hàng năm, không chủ động phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương trong việc tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý quân dân dự bị, phương tiện sẽ ảnh hưởng đến việc sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch đảm bảo nhu cầu năm đầu chiến tranh.
Trong giai đoạn sắp tới từ 2011-2015, Ban Chỉ huy quân sự Bộ TT&TT phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng – an ninh đối với Ngành TT&TT. Một số nội dung thực hiện cụ thể như: chỉ đạo tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân và thực hiện công tác quốc phòng cho cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan; đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý; phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí chính trị và đề cao trách nhiệm cá nhân; gắn trách nhiệm chăm lo xây dựng nền giáo dục với tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Bộ với hình thức, biện pháp, nội dung phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động công tác, sản xuất, kinh doanh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giúp cho cán bộ, công chức và người lao động có nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị của mình.
Theo dõi và kịp thời tổng hợp danh sách cán bộ đảng viên đúng đối tượng trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, lập kế hoạch đăng ký thời gian học đối với cán bộ thuộc hai đối tượng 2 và 3 trên địa bàn Hà Nội; cân đối giữa số lượng và chất lượng, giữa cán bộ giảng dạy và học sinh sinh viên cho phù hợp với từng năm, từng hoàn cảnh cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao, phẩm chất chịnh trị, đạo đức tốt...
Ban Chỉ huy quân sự Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quyền tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và dưới sự hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương nơi đặt trụ sở. Quán triệt tới các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng đã quy định Chỉ thị số 13-CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh. Ban Chỉ huy quân sự Bộ thực hiện việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách đảm bảo cho công tác quốc phòng, quân sự của Bộ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quốc phòng của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ…

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Trần Đức Lai khẳng định công tác giáo dục quốc phòng – an ninh xuyên suốt trong mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới để làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, các đơn vị chức năng cần làm tốt các việc sau: Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về công tác quốc phòng – an ninh; Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chủ động tích cực đề xuất với cơ quan cán sự của Bộ để hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quân sự của đơn vị; Rà soát các đối tượng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh và đề xuất, yêu cầu phải đảm bảo bố trí kế hoạch, thời gian mở lớp hoặc gửi đi học về an ninh – quốc phòng; Ban chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc để Đảng ủy và lãnh đạo Bộ cũng như ban cán sự điều hành các công tác chỉ đạo không chỉ công tác giáo dục quốc phòng an ninh mà chỉ đạo chung cho công tác an ninh quốc phòng nói chung; các đơn vị liên quan có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo hiệu quả hơn, xác thực hơn đối với các phương tiện thông tin đại chúng vì đây là một kênh để triển khai tốt công tác an ninh – quốc phòng toàn dân…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai và đồng chí Đại tá Phạm Hồng Kỳ đã lên trao tặng bằng khen cho các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng – an ninh.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)