Dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về loại hình tổ chức hoạt động của các nhà xuất bản”

(Mic.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 289-TB/TW ngày 04/12/2009 về xây dựng mô hình nhà xuất bản trước yêu cầu mới và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 50/VPCP-TH ngày 14/01/2010 giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức các nhà xuất bản và lộ trình thực hiện Luật Doanh nghiệp 2005”.

Dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về loại hình tổ chức hoạt động của các nhà xuất bản” có nội dung chính: về loại hình tổ chức của nhà xuất bản thì được hoạt động theo hai loại hình là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác và Đơn vị sự nghiệp có thu. Về điều kiện tổ chức nhà xuất bản theo loại hình doanh nghiệp quy định:

-  Nhà xuất bản thành lập mới theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với một số điều kiện như đáp ứng các điều kiện thành lập nhà xuất bản, bảo đảm vốn điều lệ tối thiểu là 15 tỷ đồng;...

-  Nhà xuất bản đang là doanh nghiệp nhà nước khi chuyển đổi sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đảm bảo các điều kiện như: vốn tối thiểu 10 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh liên tục có lãi ròng trong vòng 3 năm liền kề trước khi chuyển đổi...

Về điều kiện tổ chức nhà xuất theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo số lượng và chất lượng xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị do cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước giao hàng năm; về tổ chức thực hiện Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ Quyết định này có ý kiến thẩm định về phương án chuyển đổi loại hình tổ chức hoạt động của nhà xuất bản thuộc các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định…

Dự thảo được lấy ý kiến từ ngày 01/06/2010 đến 30/06/2010 tại đây.

TH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)