Hoàn thiện Quy chế Quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 14/5/2010, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn và xin ý kiến các đơn vị hữu quan thuộc Bộ về dự thảo Quy chế Quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN). Dự thảo lần này đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại các cuộc họp lần trước.

Dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 13 điều. Theo nội dung dự thảo Quy chế, TTĐN sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ TT&TT thực hiện. Nội dung chính của hoạt động TTĐN bao gồm tuyên truyền, giới thiệu về Việt Nam ra nước ngoài; đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc về Việt Nam, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, hải đảo. Nội dung công tác quản lý TTĐN bao gồm những nét lớn: xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện các kế hoạch, xây dựng bộ máy cơ chế chính sách, định hướng nội dung thông tin, cung cấp thông tin, kiểm tra giám sát, đào tạo lực lượng tham gia hoạt động TTĐN. Quy chế cũng phân công trách nhiệm cụ thể của Bộ: TT&TT, Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và một số đơn vị khác.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá dự thảo lần này đã chi tiết và hoàn chỉnh hơn bản dự thảo lần trước. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Pháp chế và các Cục: Báo chí, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Xuất bản cử mỗi đơn vị 01 cán bộ phối hợp với Ban soạn thảo thuộc Cục Thông tin đối ngoại tiến hành rà soát và hoàn thiện dự thảo để nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ. Về nội dung dự thảo Quy chế, để xây dựng phương châm triển khai công tác TTĐN cần bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước về TTĐN gồm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/6/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về đổi mới và tăng cường công tác TTĐN, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác TTĐN trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/2000/CT-TTg ngày 26/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác TTĐN.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)