Bộ TT&TT phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 13/10/2009 tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Đồng chí Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X). Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo, Cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) đã thảo luận Dự  thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, tiếp tục hoàn chỉnh theo tinh thần  đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại; kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khoá VII đến nay.

Hội nghị lần này đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề và để hoàn chỉnh Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Dự thảo Chiến lược này được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm: phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt, là cơ sở vững chắc để phát triển nhanh trong quá trình thực hiện Chiến lược; đổi mới đồng bộ các lĩnh vực vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đồng thời với việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,….

Hội nghị Trung ương đã thảo luận và góp ý nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, xác định những vấn đề tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong quá trình biên tập, soạn thảo Báo cáo chính trị.

Đảng ta đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Nội dung quan trọng này cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

Cùng với việc thảo luận cho ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Hội nghị Trung ương đánh giá những việc đã làm được trong năm 2009 là những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị cần phải được tổng kết và phân tích kỹ để phục vụ cho sự chỉ đạo các nhiệm vụ còn lại của năm nay và tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.

Trong năm 2010, Việt Nam phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)