Tháng 9/2009, công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - Để công bố công khai trên Internet bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) trong tháng 9/2009 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai giai đoạn rà soát TTHC của Đề án 30, Thủ tuớng Chính phủ vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban ngành liên quan.

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách trước ngày 15/8/2009; tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc các phương án đơn giản hóa TTHC ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua và phải kết thúc trước ngày 31/12/2010.

Các đơn vị trên có trách nhiệm chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 30 các Bộ, ngành, địa phương tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát TTHC do tổ công tác chuyên trách tổ chức trong tháng 7/2009. Tổ chức nghiêm túc việc tập huấn rà soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị chụi trách nhiệm rà soát TTHC và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho giai đoạn rà soát TTHC trước ngày 31/8/2009.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20/8/2009 ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.

Thủ tướng Chính phủ giao các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu và các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nhanh những TTHC đã được lựa chọn theo yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách; trước ngày 30/10/2009 gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa TTHC.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có TTHC thuộc danh sách các TTHC ưu tiên rà soát, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng rà soát các TTHC thuộc nhóm ưu tiên này.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)