Bộ Tư pháp: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010

(Mic.gov.vn) - Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành; các tiện ích của công nghệ thông tin đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, gia tăng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngày 10/6/2009 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký ban hành chỉ thị số 01/CT-BTP về việc Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010.

Theo đó: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện các nội dung như:

+ Nâng cao nhận thức về trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác tư pháp trong cơ quan, đơn vị.

+ Thực hiện nghiêm việc cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác trên môi trường mạng những thông tin theo quy định...

+ Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác của Ngành.

+ Cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo yêu cầu của Bộ và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

+ Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng;

+ Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng thông tin trong môi trường mạng;

+ Cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin do Bộ tổ chức;

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị định kỳ 6 tháng một lần và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu của Cục Công nghệ thông tin.

Ngoài 8 nhiệm vụ chính nêu trên, chỉ thị còn quy định nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch - Tài chính...

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)