Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ Bưu chính công ích

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT “Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ Bưu chính công ích”. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ Bưu chính công ích để xác định sản lượng, giá cước bình quân và mức độ sai khác của báo cáo thống kê. Thông tư áp dụng đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Bưu chính Việt Nam) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2009. Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham gia điều tra thống kê theo quyết định của Bộ TT&TT trong từng kỳ điều tra. Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc báo cáo thống kê và Tham gia các kỳ điều tra thống kê theo quyết định của Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT cũng ban hành các mẫu biểu báo cáo thống kê và điều tra thống kê kèm theo Thông tư này.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)