Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/4/2009 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành chỉ thị số 03/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009.

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, các ngành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt 4 công việc liên quan và có phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông,…

Chỉ thị yêu cầu cần xây dựng, triển khai phương án PCLB,GNTT và bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB năm 2009 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng tránh là chính, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ” trong xây dựng phương án và triển khai công tác PCLB năm 2009. Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông….

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)