Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một số Thông tư về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

(Mic.gov.vn) - Theo đó, Bộ ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông” thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT “Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT “Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” thay thế Quyết định số 46/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT “Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông” thay thế Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT.

Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT “Ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định” thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT.

Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT “Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp” thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT.

Tất cả các Thông tư trên sẽ có hiệu lực vào ngày 01/6/2009.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)