Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (Blog)

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích phát triển và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet để trao đổi, chia sẻ các thông tin phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam, làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Thông tư quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân; Quy định trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ Internet và trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân.

Thông tư sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nguồn: Thông tư 07/2008/TT-BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)