Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 hướng dẫn xác định giá trị phần mềm.

Bản hướng dẫn này gồm các ý chính sau:

- Dùng để xác định giá trị các phần mềm theo mô hình hướng đối tượng được phát triển mới, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước...


Vừa qua Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 hướng dẫn xác định giá trị phần mềm.

Bản hướng dẫn này gồm các ý chính sau:

- Dùng để xác định giá trị các phần mềm theo mô hình hướng đối tượng được phát triển mới, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Xác định giá trị phần mềm là việc xác định khối lượng công việc cụ thể, phương thức tính toán, kiểm tra trên cơ sở nỗ lực giờ công để thực hiện các trường hợp sử dụng quy định trong biểu đồ use-case theo các chỉ dẫn có liên quan trên nguyên tắc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam.

- Giá trị phần mềm được xác định là cơ sở cho việc lập chi phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí trong trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện.

- Đối với những xử lý phức tạp của phần mềm nhưng không thể xác dịnhd dược khối lượng giờ công cụ thể thì có thể tạm xác định và ghi chú là “Khối lượng tạm tính”. Khối lượng tạm tính này sẽ được xác định lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng giao nhận thầu phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

- Đối với những phần mềm có điểm đặc thù mà hướng dẫn xác định chi phí giờ công chưa phù hợp thì các tổ chức, cá nhân có thể tự đưa phương pháp xác định giờ công trên cơ sở phù hợp với hướng dẫn này và có thuyết minh cụ thể cách tính.

- Trường hợp sử dụng các tài liệu, hướng dẫn của nước ngoài để thực hiện việc xác định chi phí giờ công cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn này để đảm bảo nguyên tắc thống nhất về quản lý chi phí phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Một số hướng dẫn khác về từ ngữ, nội dung hồ sơ phục vụ được quy định cụ thể trong bản hướng dẫn kèm theo công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT.

TH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)