Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa X

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/10/2008 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 7 Khóa X. Đến dự có ông: Bùi Như Uyên, Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; Mạc Quang Tôn, Phó ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối các cơ quan TW và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên về dự.


Ngày 24/10/2008 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 7 Khóa X. Đến dự có ông: Bùi Như Uyên, Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ; Mạc Quang Tôn, Phó ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối các cơ quan TW và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên về dự.

Phát biểu khai mạc ông Bùi Như Uyên cho biết, nghiên cứu, quát triệt Nghị quyết TW 7 khóa X là một việc làm có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện hiện nay, để từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị đã nghe ông Mạc Quang Tôn trình bày về 3 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và Nghị quyết xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

Tại Hội nghị lần này, thảo luận về công tác thanh niên, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tương lai của dân tộc, đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng

Về đội ngũ trí thức, Ban chấp hành Trung ương xác định: Trong thời đại ngày nay tri thức ngày càng có vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trí thức Việt Nam đang đứng trước thời cơ vận hội mới và cả những thách thức gay gắt. Chúng ta cần phấn đấu để đến năm 2020 xây dựng được đội ngũ trí thức có chất lượng cao, số lượng đông và cơ cấu hợp lý, tiến tới ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Để phát triển đội ngũ trí thức, cần hoàn thiện môi trường và đièu kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức, ban hành các qui chế dân chủ trong hoạt động khoa học, giao dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ…

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với mục tiêu trong những năm tới xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nghị quyết chỉ rõ, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)