Bộ Công an đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2008-2010

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký chỉ thị số 07/2008/CT-BCA(E11) về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2008-2010. Theo đó, Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt chương trình ứng dụng CNTT trong CAND giai đoạn 2008-2010. Để thực hiện chương trình có hiệu quả, Bộ yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện 10 nhiệm vụ...


Ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký chỉ thị số 07/2008/CT-BCA(E11) về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2008-2010.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt chương trình ứng dụng CNTT trong CAND giai đoạn 2008-2010. Để thực hiện chương trình có hiệu quả, Bộ yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện 10 nhiệm vụ là: Tổ chức, quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về CNTT; xây dựng một số văn bản QPPL của Bộ trong lĩnh vực này….; Duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả hạ tầng mạng truyền dẫn và mạng máy tính diện rộng dùng riêng; tập trung tổ chức triển khai các dự án trọng điểm; Tăng cường triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác nắm tình hình, tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo quản lý điều hành của lãnh đạo công an các cấp và phục vụ cải cách hành chính; Xây dựng, triển khai cổng thông tin điện tử; Đẩy mạnh công tác chuẩn hóa thông tin, tổ chức xây dựng và triển khai CSDL dùng chung cho nhiều lực lượng; Chú trọng phát triển công nghệ phần mềm CAND nhằm tạo ra những sản phẩm phần mềm chuyên dụng; Xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức phòng kỹ thuật của công an các địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về CNTT;…

Về tổ chức thực hiện: Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng Công an các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cấp mình. Tổng cục kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Dự án ứng dụng CNTT trong lực lượng Công an giai đoạn 2008-2010…

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)