Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2007 và triển khai công tác năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/01/2008 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá cùng các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Đỗ Quí Doãn, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, đại diện các Bộ ban ngành, các Sở BVCT, VHTT các doanh nghiệp hạ tầng đã về dự.


Ngày 11/01/2008 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá cùng các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Đỗ Quí Doãn, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, đại diện các Bộ ban ngành, các Sở BVCT, VHTT các doanh nghiệp hạ tầng đã về dự.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Thứ trưởng Trần Đức Lai, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng báo cáo kết quả công tác năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 của Bộ. Năm 2007 Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy trên tinh thần tự tin, tự chủ, hoà thuận, suôn sẻ, trách nhiệm, chất lượng và hiệu qủa. Bộ cũng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đề ra những việc cần làm trong thời gian tới cũng như chỉ ra những khó khăn để khắc phục. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ, xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phù hợp yêu cầu thực tiễn bước đầu tạo hành lang pháp lý đủ mạnh thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông phát triển phù hợp với yêu cầu mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch, tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước của Bộ đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của người dân; xây dựng một thị trường viễn thông phát triển nhanh, bình đẳng theo đúng lộ trình mà Bộ đã đề ra. Bộ đã hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền ra một số văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và xuất bản báo chí. Như xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật CNTT, Luật Giao dịch điện tử và các Quyết định về các chương trình phát triển phần mềm, công nghiệp nội dung, công nghiệp điện tử... Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ đã từng bước giải quyết được bức xúc của doanh nghiệp, sức ép mở cửa thị trường theo lộ trình cam kết quốc tế. Đồng thời Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc tế, quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển cao, các dịch vụ BCVT và CNTT trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2007 đó là, phát triển mới máy điện thoại tăng 68% so với cùng kỳ năm 2006, nâng tổng số máy điện thoại lên 46,94 triệu thuê bao, đạt mật độ 55,22 máy/100 dân (năm 2006 là 32,57 máy/100 dân). Về công nghệ thông tin phát triển với tốc độ cao, doanh thu công nghiệp điện tử, thiết bị viễn thông đạt 2.460 triệu USD, tăng 17% so với năm 2006, tạo việc làm cho 297 ngàn lao động. Công nghiệp phần cứng tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm, doanh thu đạt 620 triệu USD, tạo việc làm cho 87.000 lao động. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt 498 triệu USD, tăng 43%, tạo việc làm cho 48 ngàn lao động (doanh số xuất khẩu phần mềm và dịch vụ đạt 180 triệu USD). Công nghiệp nội dung số đạt 180 triệu USD, tăng 58% và tạo việc làm cho 32 ngàn lao động, năng suất bình quân hơn 10.000 USD/người/năm.

Doanh thu BCVT năm 2007 đạt trên 67.000 tỷ đồng, tăng gần 36% so với năm 2006, nộp ngân sách nhà nước 9.699 tỷ đồng, tăng 31,2%.

Hoạt động thông tin báo chí đi đúng định hướng, tuyên truyền phục vụ đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước. Về công tác xuất bản, in và phát hành sách đã trấn chỉnh ngăn chặn có hiệu qủa in lậu sách.

Về chương trình công tác năm 2008 Bộ sẽ tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Tập trung chuyển nhận thức về vai trò, vị trí chức năng nghiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông để mỗi cán bộ công nhân viên hiểu và xác định nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

- Tiến hành già soát bộ máy chuyển đổi và bố chí lại cán bộ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với Nghị định số 187/2007/QĐ/CP ngày 25/12/2007. Phấn đấu năm 2008 là năm tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà phát triển cao hơn cho các năm sau.

- Tập trung công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ các Sở BCVT ổn định tổ chức.

- Tăng cường công tác đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế, học tập kinh nghiệm của thế giới, đặc biệt học kinh nghiệm trong ứng dụng CNTT cũng như thông tin đối ngoại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông cạnh tranh lành mạnh không ngừng phát triển.

- Bộ sẽ dồn công sức và trí tuệ triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử.

- Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản bằng những văn bản qui phạm pháp luật mới phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

- Xã hội hoá trên tất cả các lĩnh vực mà Bộ quản lý như: Cổ phần hóa, thu hút nguồn lực CNTT và TT ngày càng lớn.

- Giảm nhanh quá trình bù lỗ cho bưu chính, để bưu chính hoạt động có hiệu quả, sớm có lãi.

- Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ đầu ngành, cán bộ CNTT.

- Đoàn kết, hợp lực xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông sáng giá trong cơ chế mới, góp phần đưa đất nước phát triển.

Sau khi nghe báo cáo của Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, các tham luận của các đại biểu, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu kết luận Hội nghị. Bộ trưởng nhất trí cao với nội dung trong báo cáo và ghi nhận những ý kiến đóng góp mà các đại biểu nêu lên. Tuy nhiên, Bộ trưởng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như tiến độ xử lý công việc chậm so với năng lực, yêu cầu và thực tiễn đặt ra. Những vướng mắc ở địa phương giải quyết còn chậm, chất lượng tham mưu chưa cao, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT còn lúng túng dẫn đến việc ứng dụng CNTT chậm. Vì vậy, trong năm 2008 Bộ cần khắc phục những mặt hạn chế trên cũng như tập trung một số nhiệm vụ đó là: Chuyển mạnh về nhận thức, đánh giá những thuận lợi và khó khăn để đưa ra quyết sách phù hợp. Khai thác tốt tiềm năng trong các lĩnh vực mà Bộ quản, chủ động hợp tác quốc tế, tăng cường cải cách hành chính, phân cấp mạnh cho cơ sở. Đặc biệt, năm 2008 tập trung ứng dụng CNTT, đổi mới qui chế quản lý báo chí, tích cực xã hội hoá, công khai hoá, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, rút ngắn quá trình bù lỗ cho bưu chính và tiến tới có lãi.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ trong năm 2008 Bộ trưởng cho biết, cần thực thiện 6 tăng 1 giảm: Tăng nhanh về thuê bao điện thoại và Internet; Tăng cường quản lý báo chí, xuất bản; Tăng nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm; Tăng cải cách hành chính và phân cấp; Tăng cường hợp tác quốc tế và giảm bù lỗ cho bưu chính. Với tinh thần khơi trong, hút ngoài, đoàn kết, tấn công và tăng tốc.

Cũng tại buổi tổng kết, Lãnh đạo Bộ đã trao Huân Chương Lao động hạng 3 cho 15 tập thể, cá nhân; Cờ Thi đua Chính phủ năm 2007 cho 6 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân; Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2007 cho 23 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 33 tập thể.

Cùng ngày, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Khắc Lập – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2008.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)