Danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước


 
2. Các file cài đặt của các sản phẩm trong Danh mục gồm:
 
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm
 
4. Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động cơ quan, tổ chức nhà nước.
 
5. Phần mềm OpenOffice 3.0.0 bản tiếng Việt, kèm theo tài liệu sử dụng
 
6. Tài liệu Hội thảo:"Chính sách thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam"

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)