Công điện của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông số 03/CĐ-BTTTT

(Mic.gov.vn) - 
Hà Nội, hồi 8 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2007
 
ĐIỆN:
 
- Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi;

- Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/CĐ-BTTTT

Hà Nội, hồi 8 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2007

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG điện:

- Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi;

- Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.

Trước tình hình mưa lớn đã gây ngập, lụt tại một số địa phương vùng Trung Trung Bộ và lũ trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang lên nhanh, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1545/CĐ-TTg ngày 16/10/2007 chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương triển khai công tác phòng chống lũ nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhất là thiệt hại về người. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc của Lãnh đạo cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lũ, lụt, di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm trên địa bàn mình quản lý.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống lũ, lụt.

2. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ lụt và di dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.

3. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai các phương án và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng CP;
- BCĐPCLBTW;
- Lưu: VT, VT.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê NamThắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)