Công điện của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
Số: 06/CĐ-VT hồi 14 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2007
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐIỆN
- Các Sở Bưu chính Viễn thông Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái;
- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

CÔNG ĐIỆN

Số: 06/CĐ-VT hồi 14 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2007

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐIỆN

- Các Sở Bưu chính Viễn thông Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái;

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do mưa lớn, trên diện rộng nên lũ trên các sông Bắc Bộ: Sông Hoàng Long, sông Thao, hạ du sông Hồng, sông Thái Bình và hệ thống sông Mã, sông Cả đang lên rất nhanh và ở mức cao trên báo động III và đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1444/CĐ-TTg ngày 5/10/2007 và 1455/CĐ-TTg ngày 6/10/2007 chỉ đạo các biện pháp phòng chống lũ, lụt; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp theo công điện số 05/CĐ-VT ngày 04/10/2007, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lũ, lụt, di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả bão số 5 của Lãnh đạo cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp trên địa bàn mình quản lý.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng để đáp ứng yêu cầu cho các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An là nơi đang tập trung các lực lượng xử lý, cứu hộ đê sông Mã, sông Cả và các tuyến đê xung yếu của địa phương.

2. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

3. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai các phương án và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- BCĐPCLBTW;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Trụ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)