Thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 901/QĐ-TTg về việc Thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông


Ngày 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 901/QĐ-TTg về việc Thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: National Institute of Software and Digital Content Industry of Vietnam (viết tắt là: NISC)

NISCI có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.

NISCI là tổ chức sự nghiệp có thu, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và các văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng và TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NISCI.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)