Hội nghị quán triệt nội dung thông báo 41-TB/TW, hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo 162-TB/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo và quản lý báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 16-11-2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung thông báo 41-TB/TW, hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo 162-TB/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo và quản lý báo chí. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai, Lãnh đạo đại diện Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin và Lãnh đạo các đơn vị báo chí trong Ngành.


áng 16-11-2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung thông báo 41-TB/TW, hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo 162-TB/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo và quản lý báo chí. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai, Lãnh đạo đại diện Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin và Lãnh đạo các đơn vị báo chí trong Ngành.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương truyền đạt nội dung của Thông báo số 41-TB/TW của Bộ Chính trị và nghe đại diện Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin phát biểu về thực tiễn quản lý và hoạt động báo chí thời gian vừa qua.

Thông báo số 41-TB/TW đã đánh giá tình hình báo chí nước ta những năm gần đây, nêu định hướng phát triển trong những năm tới. Ðây là một văn kiện quan trọng thể hiện sự quan tâm của Ðảng đối với báo chí, cũng như các cơ quan quản lý báo chí.

Trong những năm qua, báo chí đã đạt được những thành tựu: Ðội ngũ ngày càng lớn mạnh, tăng về số lượng, chất lượng ấn phẩm báo chí; nhìn chung báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chính trị; công chúng báo chí phát triển về số lượng, trình độ, tham gia tích cực vào quá trình truyền thông; báo chí trở thành diễn đàn của nhân dân; tăng nhanh về tiềm lực tài chính, đổi mới công nghệ làm báo, tạo tiền đề cho báo chí phát triển; tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí thế giới, khu vực, chủ động hội nhập với báo chí quốc tế; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí có nhiều cố gắng...

Tuy nhiên, báo chí còn có những yếu kém, khuyết điểm như: Tính tích cực, sự nhạy bén chính trị, tính định hướng trên một số tờ báo, tạp chí còn hạn chế; có tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo thị hiếu tầm thường, chưa quan tâm đúng mức tới việc tuyên truyền thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chưa quan tâm đúng mức việc phát hiện cổ vũ cái mới, gương người tốt, việc tốt; thông tin không trung thực, không chính xác, suy diễn chủ quan; một số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật; hệ thống các đài phát thanh, truyền hình chưa có quy hoạch, kém hiệu quả...

Nguyên nhân của những yếu kém này là do các cơ quan báo chí, người làm báo chưa quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; sự phân công, phối hợp của các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí không rõ ràng; việc cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế; công tác đào tạo, giáo dục phóng viên chưa đạt chất lượng cao...

Thông báo số 41 của Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác xây dựng Ðảng và nâng cao vai trò của tổ chức Ðảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí; khẳng định nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, đường lối và chiến lược phát triển báo chí, về công tác cán bộ. Mặt khác đề cao việc quản lý hoạt động báo chí theo pháp luật, chính sách của Nhà nước. Thông báo đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách trước mắt là tiến hành sơ kết hai năm thực hiện Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới.

Thứ trưởng Trần Đức Lai đã hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị trong đó đặc biệt nhấn mạnh các cơ quan báo chí trong Ngành cần nêu bật được những thành tích; tự kiểm điểm khiếm khuyết; những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ vai trò lãnh đạo báo chí của cơ quan chủ quản và lãnh đạo đơn vị; có những kiến nghị cụ thể về việc đào tạo đội ngũ phóng viên có chất lượng...

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)