Thông tin về Tiêu chuẩn – Chất lượng và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

(Mic.gov.vn) - 

Để phục vụ hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng theo Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật cũng như hoạt động của Mạng lưới Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Bưu chính, Viễn thông đã xây dựng Trang tin về Tiêu chuẩn – Chất lượng và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên trang tin điện tử của Bộ Bưu chính, Viễn thông.


Để phục vụ hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng theo Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật cũng như hoạt động của Mạng lưới Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Bưu chính, Viễn thông đã xây dựng Trang tin về Tiêu chuẩn – Chất lượng và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên trang tin điện tử của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Mạng TBT Việt Nam đã được hình thành với đầu mối quốc gia là Văn phòng TBT Việt Nam (cơ quan thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và 12 điểm thông báo, hỏi đáp ở các Bộ, 56 điểm thông báo và hỏi đáp ở các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính, Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đã được thành lập theo quyết định số 1230/QĐ-BBCVT ngày 28/11/2005 là một điểm thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động thông báo và hỏi đáp liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Nội dung chính của trang tin bao gồm các mục: Tiêu chuẩn, Qui chuẩn kỹ thuật, Chất lượng, Đo kiểm, Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Hướng dẫn. Trang tin được xây dựng với mục đích công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật, hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại chuyên ngành bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Việc đưa công khai thông tin trên thể hiện sự chú trọng của Bộ Bưu chính, Viễn thông đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, quản lý chất lượng và sự chuẩn bị tích cực của Bộ Bưu chính Viễn thông đối với việc Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006.

Trang tin được xây dựng bằng 2 thứ tiếng Việt tiếng Anh chính thức được đưa lên mạng vào dịp Việt Nam gia nhập WTO.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)