Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành 3 Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT, 45/2006/QĐ-BBCVT, 46/2006/QĐ-BBCVT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 3/11/2006 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ký ban hành 3 Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT, 45/2006/QĐ-BBCVT, 46/2006/QĐ-BBCVT cụ thể như sau:


Ngày 3/11/2006 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ký ban hành 3 Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT, 45/2006/QĐ-BBCVT, 46/2006/QĐ-BBCVT cụ thể như sau:

- Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT Ban hành “Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông”.

- Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn". Quyết định này thay thế cho Quyết định số 477/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành “Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”.

- Quyết định 46/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn".

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)