Trên 65.000 lượt người tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng X tại điểm BĐ-VH xã


Từ 3/2 đến 3/3/2006 vừa qua, VNPT đã niêm yết, tuyên truyền, phổ biến toàn văn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tại các điểm BĐ-VH xã để quần chúng nhân dân có điều kiện đọc và góp ý. Theo sự chỉ đạo của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tốt công tác chuyển phát thư góp ý của nhân dân cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các đơn vị thuộc VNPT đều chuẩn bị sẵn phong bì có địa chỉ nơi nhận, cung cấp giấy bút tại các điểm BĐ-VH xã và chuyển miễn phí tất cả thư góp ý Dự thảo của nhân dân. Kết quả, 100% điểm BĐ-VH xã trên toàn quốc đều tổ chức phục vụ nhân dân đến đọc và góp ý kiến. Các báo và tài liệu đăng tải những nội dung hướng dẫn của Ban Bí thư về việc tổ chức lấy ý kiến của người dân đều được lưu giữ đầy đủ. Hơn 65.000 người dân đã đến các điểm BĐ-VH xã để tìm hiểu nội dung dự thảo báo cáo và VNPT đã chuyển miễn phí 1.629 thư góp ý của nhân dân tới Văn phòng TW Đảng.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)