Tỉnh Bắc Giang tập huấn công tác quản lý nhà nước về CNTT

(Mic.gov.vn) - Trong thời gian qua, Bộ Chính trị và Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT, ngày 20/5/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn một số văn bản chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Diệu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang và các chuyên gia của Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Savis, Công ty IBM Việt Nam. Hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu các nội dung chính như: Xây dựng Chính phủ điện tử; Nghị Quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 15/4/2015 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và một số văn bản của tỉnh có liên quan.
 
Hội nghị tập huấn đã có trên  60 cán bộ đăng ký tham dự là: Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin, cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ quản trị mạng của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố; hội nghị lần này đã giúp các lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Qua kết quả khảo sát, các nội dung tập huấn được đánh giá là thiết thực, phù hợp với thực tế về công tác triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước./.
 

Khánh Chi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)