Quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 18/QĐ-UBND quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo quy định, nội dung đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh gồm 4 nhóm nội dung chính là: 
 
Đảm bảo an toàn mạng và hạ tầng kỹ thuật, trong đó đảm bảo an toàn phòng máy chủ của các cơ quan, đơn vị, thiết lập các cơ chế bảo vệ mạng nội bộ, đảm bảo an toàn cho máy tính cá nhân, an toàn cho máy chủ;
 
Đảm bảo an toàn dữ liệu, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng CNTT. Đối với các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu phải có cơ chế sao lưu dữ liệu an toàn, sao lưu dữ liệu dự phòng. Quản lý chặt chẽ việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ dữ liệu. Quản lý và phân quyền truy cập phần mềm. Thực hiện các biện pháp an toàn khi khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh;
 
Đảm bảo an toàn hoạt động trao đổi thông tin trên mạng, đảm bảo không giả mạo nguồn gốc thông tin, phân loại thông tin theo các tiêu chí về giá trị, độ nhạy cảm, tầm quan trọng, tần suất sử dụng, thời gian lưu trữ. Khuyến khích áp dụng công nghệ mã hóa, chữ ký số khi chia sẻ, lưu trữ, trao đổi thông tin trên môi trường mạng;
 
Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ trong việc ứng dụng CNTT đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
 
Quyết định cũng quy định các nguyên tắc đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải ban hành quy định nội bộ về đảm bảo an toàn an ninh thông tin; bố trí cán bộ chuyên trách quản lý an toàn, an ninh thông tin; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, các cấp, các bộ phận và từng cá nhân trong đơn vị đối với công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)