Điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi  vừa tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT)  tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.


Quy hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 9/8/2007. Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện Quy hoạch đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, đến nay một số nội dung trong Quy hoạch không còn phù hợp với định hướng, chiến lược, Quy hoạch ngành CNTT quốc gia và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020. Bên cạnh đó, Quy hoạch hiện tại còn bộc lộ nhiều vấn đề cần phải bổ sung, điều chỉnh, do đó việc tiến hành điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 là vấn đề cần thiết.

Theo đó, đến năm 2020 tất cả văn bản, tài liệu của các cơ quan nhà nước sẽ  được trao đổi trên môi trường mạng; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 20% và  mức độ 4 đạt 19%,; kết nối mạng chuyên dùng đến 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố và 60% xã, phường, thị trấn; 100% cơ quan Đảng, Nhà nước có máy tính, mạng LAN và Internet ….
 

Cao Bá Lâm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)