Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai thi hành Hiến pháp

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/2/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông Phú Thọ quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 263/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 05/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Kế hoạch, Sở sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai Hiến pháp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực các tỉnh phía Bắc; xây dựng chuyên trang tuyền truyền, phổ biến Hiến pháp trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa đài truyền thanh cấp xã về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp; phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành hiến pháp tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của ngành về nội dung của Hiến pháp.

Hội nghị cũng phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

K. Thủy

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)