Quảng Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo CNTT

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo CNTT gồm 11 thành viên. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban.


Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược, cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án trọng điểm trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển CNTT, định kỳ báo UBND tỉnh.

Cũng theo Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác trong các văn bản của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)