Thanh Hóa: Đầu tư gần 20 tỷ đồng cho việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2014

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 với tổng kinh phí dự kiến gần 20 tỷ đồng.


Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80 máy tính/100 cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện khai thác, sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện sử dụng thường xuyên hệ thống điện tử trong công việc; 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp huyện trở lên được trao đổi dưới dạng điện tử; 30% số xã được kết nối mạng tin học diện rộng với cấp huyện để gửi nhận văn bản điện tử; cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và 5% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện; trên 56% đơn vị cấp huyện được triển khai phần mềm một cửa hiện đại đảm bảo giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp…

Ngoài ra, bảo đảm điều kiện về kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến trên môi trường mạng của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Kết hợp hạ tầng kỹ thuật hiện có của tỉnh và các doanh nghiệp để tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành với UBND cấp huyện; triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin trên mạng nội bộ của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Trung tâm an ninh mạng và An toàn dữ liệu của tỉnh; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho hoạt động chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp…

Nội dung của kế hoạch tập trung vào những nhóm vấn đề lớn sau:

Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương, Viễn thông Thanh Hóa đưa vào khai thác, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn; nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tại Văn phòng UBND tỉnh, triển khai các giải pháp  đảm bảo an ninh mạng tại trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu của tỉnh; tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống một cửa điện tử hiện đại cho UBND cấp huyện và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử, mạng CNTT của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các Sở, ban, ngành tăng cường đầu mối, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đầu tư theo các chương trình, dự án của các Bộ, ngành Trung ương…

Tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin theo hướng tăng cường chức năng chỉ đạo, điều hành, quản lý nội dung; triển khai thực hiện tốt các ứng dụng thuộc các chương trình, dự án đã được tỉnh, ngành, trung ương triển khai, tiếp tục rà soát, đề xuất các phương án mở rộng, đảm bảo công tác ứng dụng đạt hiệu quả cao nhất….

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ các thông tin và dịch vụ công trực tuyến; đầu tư đồng bộ trang thiết bị công nghệ (gồm: máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ dữ liệu…), phần mềm quản lý hệ thống, phần mềm giải quyết các thủ tục hành chính công cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm một cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, dân cư, đất đai, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo…

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT cho công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, lồng ghép với Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 của tỉnh và Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Chính phủ; đào tạo kiến thức chuyên sâu về mạng và an toàn dữ liệu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện….

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu và nội dung Kế hoạch hoặc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng các quy định, quy chế để đảm bảo môi trường pháp lý trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)