Tỉnh Lào Cai phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến năm 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/11/2013,  Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quyết định số 3140/ QĐ-UBND về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai đến năm 2015. Quyết định này được ban hành nhằm phát triển, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

Nhờ đó, hiệu quả công việc được nâng cao, giảm thời gian, chi phí của các cơ quan nhà nước và công dân, hướng tới xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại. Quyết định này nhằm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ công cơ bản, thiết thực được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Bên cạnh việc đưa ra những mục tiêu cụ thể, danh mục các dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn 2011 – 2015 cũng được đưa ra. Nội dung của quyết định cho biết, kinh phí thực hiện sẽ theo Đề án số 10 “Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2011 – 2015” và Chương trình Cải cách hành chính của tỉnh. Hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai sẽ căn cứ vào Lộ trình, lập dự án, dự toán kinh phí gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)