Phê duyệt Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2013-2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/11/2013 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu của đề án nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh nhằm tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của tỉnh, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Đăk Nông đến với nhân dân trong nước và cộng đồng bạn bè quốc tế; Phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, đi ngược lại với những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giá trị truyền thống dân tộc..
  
Đảm bảo đến năm 2015 các Sở: Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại và đến năm 2020, 100% các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại; 100% cán bộ đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các cơ quan nhà nước, Bộ đội Biên phòng, Công an nhân dân, Hải quan trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 100% phóng viên, cán bộ phụ trách các Trang thông tin điện tử của các cơ quan thuộc UBND tỉnh được tập huấn kỹ năng viết tin, bài về thông tin đối ngoại; các Đồn Biên phòng, các Trạm cửa khẩu, các xã vùng biên giới được đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác thông tin đối ngoại như: cụm loa truyền thanh, pano trực quan, máy ảnh, radio,Catsette…
 
Các nội dung của Đề án bao gồm:
 
Thứ nhất: Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa thông tin, hình ảnh về quê hương - đất nước - con người và truyền thống lịch sử tỉnh Đăk Nông đến với bạn bè và các nước trên thế giới; sản xuất và phát sóng các chương trình thông tin đối ngoại của tỉnh ra ngoài tỉnh và nước ngoài; Phản bác những luận điệu tuyên truyền sai trái về nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đăk Nông nói riêng và Việt Nam nói chung; Sản xuất các video clip, Trailer song ngữ Anh – Việt quảng bá hình ảnh, con người Đăk Nông, giới thiệu các tiềm năng và thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh đến với các nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng thời thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh…
 
Thứ hai, quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ; hoạt động thể thao; hoạt động du lịch, triển lãm, hội chợ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về tình hình kinh tế - xã hội, về các giá trị văn hóa, nghệ thuật của các giá trị trong tỉnh. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị, thu hút bạn bè quốc tế tham dự. Phát hành các ấn phẩm văn hóa, nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, con người, di tích, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của các dân tộc trong tỉnh đến với kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
 
 Thứ ba, bồi dưỡng nghiệp vụ về Thông tin đối ngoại. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác thông tin đối ngoại các cấp trên địa bàn tỉnh. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã; cán bộ công chức các sở, ngành có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; các phóng viên, cán bộ thực hiện chuyên mục thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí, các cơ quan Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Thời gian thực hiện đề án trong 7 năm, bắt đầu từ 2014 đến 2010.
 

Nguyễn Phượng

Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)