Hòa Bình phê duyệt kế hoạch thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/10/2013, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt kế hoạch số 59/KH-UBND về việc thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015.

Kế hoạch được đưa ra nhằm tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, nhằm chuyển đổi phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước các cấp chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng, góp phần nâng cao tính hiệu quả, kịp thời của công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến năm 2015, 100% các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được tạo lập hồ sơ chính thức của tỉnh phục vụ cho việc trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử; 100% các sở, ban, ngành UBND các huyện và thành phố được triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ cho công tác; 40% các cơ quan nhà nước được triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số…

Các nội dung của kế hoạch này tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản; trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước; trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo phải được thực hiện thường xuyên.

Theo đó, để thực hiện tốt kế hoạch, tỉnh Hòa Bình sẽ có các giải pháp trong tổ chức điều hành, kỹ thuật công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền tập huấn và giải pháp tài chính.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)