Lào Cai: Ban hành Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/10/2013, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động của tỉnh Lào Cai về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.


Chương trình hành động quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020.

Theo đó, mục tiêu của chương trình từ nay đến năm 2020 là 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị- xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai có cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị được trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại. Người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân quan tâm tới Lào Cai có thể tiếp cận thông tin về tỉnh Lào Cai qua các phương thức thông tin đối ngoại. Chương trình hành động sẽ góp phần tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại.
 
Tỉnh Lào Cai sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện 22 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thông tin đối ngoại. Bốn vấn đề then chốt sẽ được chú trọng thực hiện như: Xây dựng và ban hành các văn bản, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại; kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh, vị thế của Lào Cai ra thế giới./.
 

Thu Hiền – Sở TTTT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)