Bắc Ninh ban hành trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/9/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 358/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó quy định được áp dụng đối với thủ trưởng của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị được phân công trách nhiệm. Người đứng đầu khi cung cấp thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.
 
Quy định còn nêu rõ: người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo đầu tư xây dựng, sử dụng, duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị mình, đảm bảo khả năng sẵn sàng chia sẻ, kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của các ngành, cơ quan khác trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, Người đứng đầu có trách nhiệm bố trí và tạo điều kiện cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được học tập, nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phục vụ hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan mình.
 
Việc khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 5 năm, hàng năm; kết quả thực hiện các kết luận của UBND tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin; kết quả thực hiện gắn ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bắc Ninh.
 

 

Sở TT&TT Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)