Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 136/KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014. Kế hoạch sẽ hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng tham gia phát triển chính phủ điện tử.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch này bao gồm những nội dung chính: Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; 100% cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; 100% cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 90% cán bộ, công chức của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có máy tính để sử dụng phục vụ xử lý công việc.
 
Nội dung thực hiện kế hoạch là duy trì, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cho hệ thống mạng nội bộ của cơ quan; ứng dụng CNTT  trong nội bộ các cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT…
 
Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở TT&TT tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)