Cao Bằng tăng cường sử dụng văn bản điện tử

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/8/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Chỉ thị nêu rõ: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải có trách nhiệm quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình sử dụng văn bản điện tử của cơ quan nhà nước. Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng phải xây dựng lộ trình, kế hoạch và triển khai các nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu và được bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng; triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc;… Bên cạnh đó, Chỉ thị 14/CT-UBND cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ  của các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, các cơ quan nhà nước của tỉnh Cao Bằng đã được đầu tư, trang bị các hệ thống CNTT nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, các cơ quan, đơn vị vẫn chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian. Do vậy, cùng với việc thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước, Chỉ thị số 14/CT-UBND của tỉnh Cao Bằng nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)