UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2014

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/08/2013, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch số 57/ KH-UBND về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2014 của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2014 của tỉnh như sau: Thúc đẩy cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc ở các cơ quan cấp tỉnh trên 80%, cấp huyện trên 40%. Tiếp tục triển khai cung cấp hộp thư điện tử đến cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn. 100% các cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được trang bị và sử dụng hiệu quả chương trình quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành. Tỷ lệ văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thông qua môi trường mạng lên trên 60%, cấp huyện trên 30%. Tiếp tục triển khai mở rộng chương trình đến một số xã, phường, thị trấn.

100% các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình một cửa điện tử để phục vụ người dân. Phấn đấu phát triển 50% xây dựng mô hình một cửa điện tử tại các xã nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện lên Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Nâng tỷ lệ các văn bản chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh được cung cấp lên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh trên 90% và cấp huyện là trên 50%.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp hệ thống một cửa điện tử lên Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Đảm bảo cung cấp toàn bộ các thủ tục hành chính công được triển khai tại các điểm một cửa điện tử lên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh tối thiểu ở mức độ 2. Đảm bảo các cuộc họp của UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh với các cơ quan cấp huyện có thể thực hiện qua môi trường mạng thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)