Công bố điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 26/4/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Công bố điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Phan Nguyên Hào – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị, đại diện các đơn vị, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh xây dựng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đến tất cả các cơ quan đơn vị các cấp; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện/thị, thành phố. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên theo công nghệ portal tích hợp các dịch vụ công mức 3 và 4.

Giai đoạn 2015- 2020, tỷ lệ văn bản các cơ quan Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng đến năm 2015 đạt 70%, đến năm 2020 đạt 100%; Xây dựng được 12 cơ sở dữ liệu quan trọng năm 2015, 25-35 cơ sở dữ liệu quan trọng vào năm 2020 và được tích hợp, chia sẻ, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. Kết nối mạng chuyên dùng của tỉnh đến 60% xã, phường vào năm 2015, 100% xã, phường vào năm 2020 nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối liên thông các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Nâng cấp và phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh thành cổng giao tiếp điện tử, tích hợp đầy đủ tất cả các hệ thống dịch vụ công trực tuyến của các Sở ban ngành, huyện vào năm 2015. Phấn đấu năm 2015 có khoảng 1.500, năm 2020 có khoảng 8.000 số lượng lao động công nghệ thông tin có trình độ cao. Năm 2015 có khoảng 07 doanh nghiệp, năm 2020 có khoảng 15 doanh nghiệp phát triển công nghiệp công nghệ thông tin…

Để thực hiện tốt các mục tiêu, Sở Thông tin và Truyền thông đề ra các giải pháp: Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc; Tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Huy động vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin thực hiện đồng bộ, triển khai theo các ngành dọc, đầu tư các dự án về ứng dụng dùng chung phục vụ cho hoạt động thuộc phạm vi của địa phương và đầu tư cho nguồn nhân lực. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, năng lực quản lý, xử lý tác nghiệp về ứng dụng công nghệ thông tin…
 

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)