Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Mic.gov.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 290/BTTTT ngày 24/01/2013 về việc lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định đã tổ chức phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội; Thông tri, Kế hoạch của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Nam Định;  Chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Tin học xây dựng chuyên mục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của tỉnh Nam Định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các phòng chuyên môn, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Sở tổ chức thảo luận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã nghiêm túc, sôi nổi tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tổng số có 46 ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong đó 37 ý kiến của cán bộ, công chức Sở; 09 ý kiến của người dân đóng góp qua chuyên mục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các ý kiến tham gia đóng góp đều cơ bản nhất trí với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung bản dự thảo ngắn gọn hơn so với trước (từ 147 Điều còn 124 Điều); đã kế thừa được những thành quả của các bản Hiến pháp trước, đồng thời bổ sung khá nhiều điểm mới, bảo đảm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến kiến nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xem xét, tập trung chủ yếu vào phần Lời nói đầu, chương I, chương II và chương III của bản dự thảo. Đặc biệt trong chương III, các ý kiến tham gia đóng góp sôi nổi vào vai trò, trách nhiệm của quản lý Nhà nước trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; cụ thể hóa quyền và trách nhiệm công khai, minh bạch của cá nhân và tổ chức với tài sản công được Nhà nước giao quản lí và sử dụng.

Bộ phận tổng hợp của Sở đã tiếp nhận tất cả các ý kiến đóng góp của nhân dân, công chức cơ quan; đề xuất, kiến nghị về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gửi về Tổ giúp việc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét./.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)