Ban hành Quy chế ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(Mic.gov.vn) - Ngày 5/1/2013, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quy chế này quy định về nội dung, điều kiện đảm bảo ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế được áp dụng cho ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, nội dung chính của việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh như sau: Tạo lập, trao đổi, lưu trữ thông tin số; Sử dụng thư điện tử và họp trực tuyến trong hoạt động giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị và các cuộc họp trên địa bàn tỉnh, đồng thời việc sử dụng thư điện tử của các cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo đúng “Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương”; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải sử dụng phần mềm để quản lý văn bản đi, đến và điều hành các công việc từ văn bản này; Các cơ quan đơn vị có cung cấp dịch vụ hành chính công phải sử dụng phần mềm một cửa điện tử để quản lý thống nhất các hồ sơ của cá nhân, tổ chức gửi đến theo quy trình thực hiện các dịch vụ này; Mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và duy trì một trang tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến; Trong quá trình triển khai, xây dựng các cơ quan, đơn vị phải hướng đến việc liên thông, tích hợp các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Về cơ sở hạ tầng để đảm bảo ứng dụng CNTT, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần ứng dụng CNTT trong công việc đều phải được trang bị một bộ máy tính cá nhân để sử dụng. Cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khai thác, sử dụng hạ tầng, dịch vụ CNTT quốc gia để đảm bảo tính liên thông, tích hợp trong ứng dụng CNTT; Trang thiết bị CNTT trong cơ quan phải được bảo quản, giám sát trong quá trình sử dụng, tránh bị mất mát hoặc sử dụng trái phép; Từng cơ quan, đơn vị phải lựa chọn các hình thức bảo mật đảm bảo an toàn thông tin cho máy chủ, máy trạm…

Trong hoạt động thường xuyên từng cơ quan, đơn vị phải thiết lập các kênh thông tin cho phép các cá nhân, tổ chức, góp ý, đánh giá về hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan mình; tổ chức thu thập và phân tích các ý kiến này làm cơ sở để cải tiến, nâng cao mức độ ứng dụng CNTT.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)