Đồng Tháp tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số

(Mic.gov.vn) - Trong 02 ngày 20 và 21/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho khoảng 140 cán bộ công chức lãnh đạo và chuyên viên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình này nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp (cơ quan được Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ủy quyền quản lý chứng thư thư số trên địa bàn tỉnh) đã đề nghị và được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cấp 72 chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trước đó, năm 2011, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đã cấp 135 chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Văn Tiền

Sở TT&TT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)