Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai thực hiện Dự án 3 Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2012

(Mic.gov.vn) -  Căn cứ vào Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Bình Phước năm 2012, ngày 18/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước tổ chức phát hành ấn phẩm tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

Nội dung  tuyên truyền bao gồm: Vị trí, ý nghĩa thực hiện Chương trình đối với tỉnh Bình Phước; Thông tin chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về chương trình mục tiêu quốc gia; Mục đích, yêu cầu thực hiện Chương trình; Những nội dung chính về việc thực hiện Chương trình tại địa phương;  Danh sách đối tượng thụ hưởng Chương trình MTQG.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở  năm 2012 trên địa bàn tỉnh là một bước quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương đưa thông tin nói chung, phát thanh truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh nói riêng, cải thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở; chú trọng tới nguồn nhân lực, những người trực tiếp truyền tải thông tin từ đó có cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở. Qua đó giúp cho nhân dân có thể hiểu và nắm bắt được đầy đủ, chính xác chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thành công trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và của tỉnh Bình Phước nói riêng.
 

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)