UBND tỉnh Thái Bình bàn giao chứng thư số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/12/2012, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình và bàn giao chứng thư số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự Hội nghị có đ/c Cao Thị Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; chủ tịch của UBND các huyện, thành phố và một số cán bộ có liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Cơ yếu 893-Ban cơ yếu Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính là một nội dung quan trọng để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, thông suốt, đảm bảo tính công khai minh bạch. Cải cách hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ thông tin thành công và sử dụng công nghệ thông tin chính là công cụ hiện đại để chuẩn hóa phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại Thái Bình, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính; các cấp, các ngành đã từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu: Nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đã có những chuyển biến tích cực, tạo ra tiền đề cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn tiếp theo; Một số cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính đã đem lại hiệu quả bước đầu; Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin đã được chú trọng và tăng cường hơn; Các cơ quan đã quan tâm trang bị máy tính và hệ thống mạng tin học để phục vụ công tác quản lý và điều hành. Nhiều cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ; giữa các sở, ngành với các Bộ, ngành Trung ương được thực hiện trên môi trường mạng Internet đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm chi phí.

Những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư kinh phí để phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong tỉnh. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được quan tâm đầu tư nên đã cung cấp được hạ tầng kỹ thuật để triển khai được một số ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 27 cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố đã thường xuyên cung cấp thông tin của tỉnh trên mạng Internet, đáp ứng được yếu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Hệ thống thư điện tử của tỉnh: đã cung cấp gần 3000 địa chỉ thư điện tử cho cán bộ, công chức, có hơn 20 cơ quan nhà nước đã công khai địa chỉ thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: một số sở, UBND huyện, thành phố đã đưa vào sử dụng phần mềm và trang bị hệ thống thiết bị hỗ trợ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Từ năm 2008 đến hết năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển giao phần mềm hỗ trợ điều hành và quản lý văn bản trên môi trường mạng Internet cho 16 sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Đầu năm 2012 đã chuyển giao phần mềm hỗ trợ điều hành và quản lý văn bản trên môi trường mạng Internet cho thêm 6 cơ quan, đơn vị nữa trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án “Tin học mạng liên thông các sở, ngành và huyện”. Đến nay dự án hoàn thành và đã chuyển giao cho 27 cơ quan nhà nước của tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị và được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số cho 27 cơ quan tổ chức, phối hợp cùng với Cục Cơ yếu 893 tích hợp thành công chữ ký số vào ứng dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình để bàn giao cho các cơ quan tỉnh và huyện sử dụng. Ứng dụng thành công mạng văn phòng điện tử và tích hợp chữ ký số vào tỉnh Thái Bình sẽ góp phần hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thực hiện thành công chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ đề ra.  Tỉnh Thái Bình sẽ là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước có Hệ thống Mạng Văn phòng điện tử liên thông được tích hợp chữ ký số để xác thực việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tại Hội nghị các vấn đề sau:

Từ 01/01/2013, Mạng văn phòng điện tử liên thông chính thức được sử dụng tại UBND tỉnh; 17 sở, ngành thuộc tỉnh; UBND 8 huyện, thành phố và một số cơ quan liên quan khác để phục vụ công tác quản lý văn bản, gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và hỗ trợ công tác quản lý điều hành.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần của Hội nghị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các huyện thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định ban hành số 20/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 ban hành Quy định Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh Thái Bình;

Thực hiện việc quản lý chứng thư số đã được cấp theo đúng quy định và thực hiện việc sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của các bộ phận chuyên môn. Bàn giao lại bằng văn bản cho văn thư cơ quan để quản lý như quản lý con dấu của cơ quan và sử dụng chứng thực số đã được cấp để xác thực mọi văn bản điện tử gửi đến các cơ quan khác;

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện các dự án đưa các ứng dụng CNTT để hiện đại hóa nền hành chính tỉnh nhà để chuyển giao cho các sở, ngành, UBND các huyện thành phố sử dụng; Các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh cần phối hợp chặt chẽ và chung tay với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các dự án CNTT của tỉnh góp phần thực hiện thành công chương trình cải cách hành chính của tỉnh Thái Bình.
                                                                                                

Thanh Mai

Sở TT&TT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)