Sở TT&TT Quảng Ngãi: ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền Thông năm 2013

(Mic.gov.vn) - Nhằm tăng cường đầu tư, ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quan hệ giải quyết công việc với các cơ quan nhà nước được nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian kinh phí cho các tổ chức và công dân và thực hiện thành công Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2015, ngày 6/12/2012 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi có quyết định số 66/QĐ-STTTT về việc ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền Thông năm 2013.

Theo đó, nội dung kế hoạch bao gồm:

Nội dung cải cách thủ tục hành chính: tìm hiểu nhu cầu những khó khăn và biện pháp triển khai, giúp các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện dự án mô hình một cửa, một của lien thông hiện đại; Thực hiện việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính  trên tất cả lĩnh vực tại trụ sở cơ quan hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.

Nội dung hiện đại hóa nền hành chính: Xây dựng các dự án và triển khai cung cấp 12 dịch vụ công cấp tỉnh và 06 dịch vụ công cấp huyện ở mức 3 theo quyết định 1501 QĐ-UBND; Thực hiện việc xây dựng, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ nhiệm vụ quản lí điều hành; Triển khai và thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại sở Thông tin và Truyền Thông; Định hướng nội dung tuyên truyền cho các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính các cơ quan báo chí của tỉnh, kiểm duyệt nội dung và khẩu hiệu; Rà soát, xây dựng và ban hành các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu nhiệm vụ quản lí nhà nước về thông tin và truyền thông nhằm thống nhất số liệu, phục vụ công tác tham mưu, quản lí, điều hành của Sở.

Lâm Cao

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)