Trà Vinh tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin thành phần của các cơ quan nhà nước tỉnh

(Mic.gov.vn) - Để từng bước đưa các trang thông tin điện tử thành phần trở thành một hoạt động thường xuyên của Sở, ngành, địa phương góp phần cùng với Cổng TTĐT cung cấp thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ngày 5/11/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin thành phần của các cơ quan nhà nước tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung: tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện, bổ sung các kênh, mục thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương để cung cấp thông tin theo quy định; tổ chức đăng tải kịp thời nội dung cho các kênh, mục thông tin trên Cổng thông tin điện tử và trang tin thành phần của cơ quan, địa phương khi có phát sinh hoặc thay đổi những thông tin chủ yếu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải thường xuyên cung cấp thông tin như chương trình, đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, thông tin bằng ngữ văn Khmer…

Ngoài ra, chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố có cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải công khai tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cơ quan, địa phương trên Cổng thông tin điện tử; sử dụng những kết quả rà soát thủ tục hành chính đã đạt được trong việc chuẩn hóa thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn, để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin thành phần…

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)