Ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT và điện tử Ninh thuận đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/10/2012, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT và điện tử Ninh thuận đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh: Phát triển lĩnh vực bưu chính theo hướng hiện đại hóa, đa dạng hóa loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, phổ cập dịch vụ bưu chính đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển viễn thông đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; Ứng dụng CNTT phải gắn với quá trình cải cách hành chính, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra nhằm cụ thể hóa một cách khoa học, định hướng chiến lược chung về công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận; Bảo đảm tính kế thừa và tính hiện đại, cần sử dụng hợp lý những trang thiết bị đã có và cần nâng cao trình độ nhân lực của những cán bộ đã đào tạo từ giai đoạn trước để phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Nội dung chính của điều chỉnh Quy hoạch bao gồm: Thực hiện duy trì hoạt động của các điểm bưu cục, bưu điện văn hóa, giảm bớt các điểm đại lý bưu chính hoạt động không hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 80 điểm phục vụ bưu chính, bán kính phục vụ bình quân 3,66km với khoảng 7.100người/điểm phục vụ. Đối với lĩnh vực viễn thông sẽ tăng cường phát triển hạ tầng mạng chuyển mạch theo công nghệ mới để tới 2015 đạt 15 điểm chuyển mạch tại khu vực các huyện, thành phố, ngầm hóa 35-45% hạ tầng mạng ngoại vi trên toàn tỉnh, phát triển mới 205 vị trí trạm thu phát sóng di động. Riêng với lĩnh vực CNTT, tỉnh sẽ xây dựng và phát triển hệ thống thư điện tử cho tất cả cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị các cấp, xây dựng dịch vụ công cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của các Sở/ngành, huyện/thành phố phục vụ cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp để đến năm 2020 cung cấp được 30% dịch vụ công ở mức độ 3 và 15% dịch vụ công mức độ 4 trên mạng; nâng cấp và phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sở TT&TT tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT hàng năm phù hợp với Quy hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)