Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đánh giá bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT, nguồn nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT, chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT.

Hàng năm, các cơ quan xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của cơ quan phù hợp điều kiện thực tế, định hướng chiến lược của địa phương và của ngành, trên cơ sở đó tự đánh giá, xếp hạng theo mẫu. Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và công bố kết quả.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)