Cà Mau ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/9/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau có quyết định 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD)  của cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, các nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau; các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại Sở TT& TT tỉnh Cà Mau.
 

Theo quy chế, nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD với ý thức trách nhiệm cao của mọi cá nhân, đơn vị để phát huy tính hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị sử dụng mạng. Mạng TSLCD được quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận hành và sử dụng. Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng TSLCD phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và lưu trữ.

Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: các dịch vụ truyền số liệu và thuê kênh riêng sử dụng công nghệ kết nối mạng riêng ảo (VPN), dịch vụ hội nghị truyền hình, các dịch vụ giá trị gia tăng…Các đơn vị sử dụng phải thực hiện theo đúng hợp đồng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng và phải trả chi phí sử dụng theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin truyền đưa và cung cấp trên mạng TSLCD; quản lý, sử dụng và bảo vệ các thiết bị chuyển mạch, thiết bị kết nối và các thiết bị của điểm kết nối đặt tại cơ quan mình đã được bàn giao…

Quy chế còn quy định rõ trách nhiệm của cá nhân sử dụng mạng TSLCD và viễn thông Cà Mau.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)